top of page

האות יא

ي  

  • האות יא היא אות רגילה, כלומר מתחברת לאות שאחריה

  • לאות יא שתי צורות כתיבה- תחילית וסופית

  • בדפוס האות נכתבת עם שתי נקודות למטה ואילו בכתב יד שתי הנקודות הופכות לקו

  • נזכור שבאות יא יש קו למטה לפי המילים ים/יבשה

  • היא אחות תאומה של בא, נון, תא ות'א

משימות האות יא 1.png
משימות האות יא 2.png
bottom of page