top of page

הפועל בעתיד

  • מתחיל באות איתן (לפי עברית)

  • פה"פ מנוקדת בסכון

  • עה"פ- נתון

  • לה"פ- אם אין תוספת אז מנוקדת בדמה ואם יש אז לפי התוספת

  • אם יש תוספת (לפי עברית) מוסיפים אחריה نَ

תרגול

מתוך הספר "שפה מספרת תרבות" חלק ב'

עמודים 167-166 תרגילים​ 1, 2, 6, 7, 11, 12, 13, 14

bottom of page