top of page

האות ח'א

خ

 • האות ח'א היא אות רגילה, כלומר מתחברת לאות שאחריה.

 • לאות ח'א ארבע צורות כתיבה- תחילית, אמצעית, סופית מתחברת וסופית לא מתחברת.

 • היא אחות תאומה של חא וג'ים

 • נזכור שלח'א יש נקודה למעלה לפי המילה חולצה.

תרגול

האות ח'א

 1. צפו בסרטון של האות ח'א

 2. העתיקו מהסרטון את האות ואת אוצר המילים שלה

 3. עבודה עצמית בספר: עמוד 107 לקרוא ולתרגם את הקטע, תרגיל 6

 4. עבודה עצמית בחוברת: עמודים 109-108 תרגילים 1, 2, 3, 6

 5. קראו את הידעתם בעמוד 108 בספר ועשו טבלה של בית כנסת, מסגד וכנסייה. כתבו את המאפיינים של כל אחת

 6. בספר עמוד 108 תרגיל 10

 7. בחוברת עמודים 109- 110 תרגילים 7, 9

bottom of page